ވަޒީފާތައް

Admin Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • ID card
  • Certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ޕާރޓްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޖޫން 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ޖޫން 2023