ވަޒީފާތައް

ކޯލް ސެންޓަރ އެޖެންޓް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

VILLA HAKATHA PVT LTD
މުސާރަ
7,500 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,500 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
- ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް
- މަސައްކަތަށް ބެލުމަށްފަހު މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުން
- ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

- ކަސްޓަމަރުންގެ ފޯނުކޯލުތައް ނެގުން

- ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުން

- ހިދުމަތް ދިނުމަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދަށް ކުރިއަށްދިޔުން

- އައު ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތުތައް ސިސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

- ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދުމަތް އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • - އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ
  • - ވަނަވަރު
  • - ޕޮލިސް ރިޕޯޓު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ކަރަންޓް، ގޭސް، އަދި އޭ.ސީ ފޯރުކޮށްދިނުން
މަޤާމްތައް
  • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Engineering, Manufacturing and Construction
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އޯރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
29 ސެޕްޓެމްބަރު 2022