VILLA HAKATHA PVT LTD

ވިލާ ބިލްޑިންގް
އިބްރާހިމް ހަސަން ދީދީ މަގު
މާލެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ވިލާ ހަކަތަ ޕވޓ. ލޓޑ. އަކީ ރާއްޖޭގައި އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ ފޯރުކުރުމަށް އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް
 • ކަރަންޓް، ގޭސް، އަދި އޭ.ސީ ފޯރުކޮށްދިނުން
 • ފެން ނެގުން، ފެން ސާފުކުރުން، ޓްރީޓްކުރުން އަދި ފޯރުކޮށްދިނުން
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ގުދަންކުރުމުގެ ޚިދުމަތް (ވެއަރ ހައުސިންގ)
 • ގެސްޓް ހައުސް- ދިވެހިންނަށް
 • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
 • އެކޮމޮޑޭޝަން- އެހެނިހެން
 • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • އިންޓަރން
 • ފްރީލާންސް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންސް
 • ހިއުމަން ރސޯސް މެނޭޖްކުރުން
 • ސޭލްސް