ވަޒީފާތައް

ކޭޝިއަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

HAIYTHARI MART
މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

POSITION:         CASHIER

VACANCIES:      2

PLACE:               HAIYTHARI MART

LOCATION:        Hulhumalé (Phase 1) / Nirolhu Magu / Opposite 1 No. Flat

Qualifications / Requirements / Responsibilities

 • Completed GCE O’ level.
 • Excellent communication skills in Dhivehi and English.
 • Familiar with Microsoft Office.
 • Friendly, helpful, confident and engaging personality.
 • Well presented, polite & tactful.
 • Ability to handle and resolve conflicts.
 • Resolve customer complaints, guide them, and provide relevant information.
 • Pleasantly dealing with customers to ensure satisfaction.
 • Ability to multi-task and manage time effectively.

Salary & Benefits:

 • MVR 6,000 - 8,000 based on qualification and experience.

Interested candidates may send their name, present address, contact no and age via SMS to 7772550 or send their CV to [email protected].

If you have any queries, please feel free to contact 7772550.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 45 އަހަރު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ސްޓޯރ ކޭޝިއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
28 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ޖޫން 2023