HAIYTHARI MART

ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10086
ނިރޮޅު މަގު
ހުޅުމާލެ
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް