ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for an IT Technician to join our team immediately. The selected candidate will be based at our office in Male Maldives.

Salary:   MVR 10,000 per month

 

Requirements:

 • Ability to assemble and disassemble full computer systems and laptops.
 • Able to troubleshoot software faults in PC, Laptops and Macs.
 • Able to troubleshoot hardware faults in PC's and Laptops.
 • Knowledge in networking and printer troubleshooting.
 • Knowledge in finding solutions for strange technicial issues.
 • Excellent Customer Service Skills.

 

Other Requirements

 • Driving License ( required )
 • Own Motor Bike ( added advantage )
 • 2 years experience in IT Field
 • Age 21+
 • Gender (No Gender Preference)

 

Qualification

    GCE O'level English & Dhivehi “C” Pass or above
    Bachelor’s Degree in IT or related field is an added advantage
   

Working Hours

    Sunday to Thursday - 8:30 AM - 4:30 PM
    Saturday - Closed - (On-call only)
    Friday - Closed
    Public Holidays (Closed)

 

To apply, please forward CV, reference letters, certificates, ID copy to: [email protected] before 31st January 2023

 

For more information please contact 3002004

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
21 އަހަރު - 45 އަހަރު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 ޖެނުއަރީ 2023
ހުށަހެޅުމަށް