ވަޒީފާތައް

Internal Auditor މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Business Center Corporation Limited
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Post:  Internal Auditor

Vacancies: 01

Job Location: Business Center Corporation Head Office

Gazette Announcement: https://gazette.gov.mv/iulaan/171052


RESPONSIBILITIES AND SCOPE OF WORK:

 

The Internal Auditor must review BCC’s risk management plans and internal control systems, financial and other policies, procedures, records, accounts and plans and appraise the effectiveness by which BCC meets its objectives. The Internal Auditors will consider the adequacy of controls necessary in all areas and will seek to confirm that management have taken the necessary steps to achieve these objectives.

This includes:

 • Reviewing all internal control procedures, systems and operations and appraising the adequacy of controls including their adequacy and ability to detect and prevent fraud
 • Recommending improvements to systems and procedures and reviewing of Key performance indicators (KPI’s).
 • Advising on appropriate systems of control and other operational matters, including information technology security and control.
 • Appraising the extent of compliance with established policies, procedures, and plans
 • Assessing the accuracy of management information.
 • Ensuring compliance with the relevant policies, laws, and regulations.
 • Maintaining a continuous review of the income and expenditure.
 • Ascertaining the integrity and reliability of financial and other information provided to management and stakeholders, including those used in decision making.
 • Ascertaining those systems of control are laid down and operate to promote the most economic, efficient, and effective use of resources and to safeguard assets.
 • Being involved in the design, implementation and testing of planned controls when major changes are made to various administrative systems but shall not be responsible for the detailed implementation of such systems; and
 • Conducting ad hoc and confidential investigations as directed by the Board Audit Committee.
 • To conduct a performance based internal Audit.
 • Prepare and submit annual internal audit report on management’s implementation and maintenance of an appropriate enterprise-wide risk management process.
 • Review and provide advice on the risk management process established and maintained by management and the procedures in place to ensure that they are operating as intended.
 • Provide oversight on significant risk exposures and control issues, including fraud risks, governance issues, and other matters needed or requested by the Board.
 • Receive reports on all matters of significance arising from work performed by other providers of financial and internal control assurance to the Board.
 • Review the effectiveness of the system for monitoring compliance with laws and regulations and the results of management's investigation and follow-up (including disciplinary action) of any instances of non-compliance.
 • Determine clear linkages exist between the books of account and reports.
 • Ensure all necessary supporting documents, records, and accounts have been kept in respect ventures including expenditures reported


MINIMUM REQUIREMENTS:

 • Bachelor’s Degree in Accounting, Auditing, Finance, or equivalent qualification
 • Minimum of 3 (three) years of experience out of which 2 years’ experience in auditing and minimum 1 year experience in a corporate environment.
 • Having a thorough understanding and application of current IIA Standards, IFRS, ISA, IPPF and other financial reporting standards applicable to financial institutions in Maldives, and all applicable laws and regulations of the Maldives.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. Job Application Form
 • 2. Curriculum Vitae
 • 3. ID Card Copy / Passport Copy
 • 4. Accredited and attested copies of certificates
 • 5. Previous employment reference letters
 • 6. Police Certificate

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
 • އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 ނޮވެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 ޑިސެމްބަރު 2021
ހުށަހެޅުމަށް