ވަޒީފާތައް

Human Resources officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Core Duties & Requirements

  • Handling overall tasks related to recruitment and work visa for AAA group of companies.

Candidate Profile

  • A significant proven experience with a 02-year minimum work experience
  • Pleasant and positive personality
  • Excellent verbal and written communication
  • Diploma in business management or relevant field

Compensation & Benefits

  • Attractive Salary package for a successful candidate

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
މަޤާމްތައް
  • ޓްރެއިނަރ އެންޑް އެޗް.އާރް ކޯޑިނޭޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
6 ޑިސެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
15 ޑިސެމްބަރު 2021