ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/156430

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ޖުލައި 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 އޯގަސްޓު 2021
ހުށަހެޅުމަށް