ވަޒީފާތައް

HR & Admin Officer (Procurement) މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Fantasy Pvt Ltd
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Assist in carrying out day to day office operation tasks of procurement.
 • Get quotation form suppliers and ensure delivery on time
 • Check items received and cross check with PO and DO
 • QUALIFICATION
 • GCE ‘O’ levels
 • Ability to use MS Office applications
 • Good command of English
 • Experiences in a similar field would be an added advantage

REMUNARATION

MRF 10,000/-

DOCUMENTS REQUIRED

UPDATED CV

Attested copy of educational certificates

Reference letter from previous employer(s)

Copy of National ID (front and back)

Police certificate

Interested Candidates can mail their resumes with relevant documents and Job Application Form along with the respective position and department applying for on or before 02nd July 2023 to [email protected]

Only shortlisted candidates will be called for interview

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • UPDATED CV
 • Attested copy of educational certificates
 • Reference letter from previous employer(s)
 • Copy of National ID (front and back)
 • Police certificate

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އެހެނިހެން ކާބޯ ތަކެތި އުފެއްދުން
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
 • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ޖޫން 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
2 ޖުލައި 2023