ވަޒީފާތައް

HR Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Fantasy Pvt Ltd
މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for highly motivated and capable candidates to join our team.

HR EXECUTIVE– HEAD OFFICE

REQUIREMENTS:

GCE ‘A’ levels

Ability to use MS Office applications

Good command of English & Dhivehi

Experiences in a similar field would be an added advantage.

ROLES AND RESPONSIBILITIES

Assist in carrying out day to day office operation tasks

Carry out HR and Admin functions and duties

Provide clerical and administrative support to HR MANAGER

Perform other related tasks in HR and Admin Department

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 35 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • UPDATED Resume
 • Attested copy of educational certificates
 • Reference letter from previous employer(s)
 • Copy of National ID (front and back)
 • Police certificate

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ދަނޑުވެރިކަން
 • ކޯލި ވެރިކަން (ޕޯލްޓްރީ)
 • އެކުއަކަލްޗަރ
 • އެހެނިހެން ކާބޯ ތަކެތި އުފެއްދުން
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
 • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ހިއުމަން ރިސޯސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 • ހިއުމަން ރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Business Administration and Law
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކްސެލެންޓް ރިޓަން ކޮމިއިނިކޭޝަން ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 ޑިސެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ޑިސެމްބަރު 2022