ވަޒީފާތައް

Housekeeping Supervisor މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Vashugiri Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ވ. ވަށުގިރި

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
8000+
Service charge
Accommodation
Meals
Accumulation of day off
Laundry
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Minimum 3 years experience in a similar role within a luxury  resort or hotel 
 • Ideal candidate  Should have an outgoing, energetic, cheerful & Positive Personality with excellent communication skills both spoken & Written
 • Excellent operational, administrative & interpersonal skills
 • Strictly applicable for Maldivians Only

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • • Police Report
 • • Experience Letters
 • • Copy of ID
 • • Educational Certificates
 • • Vaccination Card
 • • CV with Photo

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
މަޤާމްތައް
 • ސުޕަވައިޒަރ ހައުސްކީޕިންގ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ހައުސްކީޕިންގ ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
2 އޮކްޓޯބަރު 2022