ވަޒީފާތައް

Housekeeping Attendant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Maniolae Holdings Pvt Ltd
މުސާރަ
9,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
9,000 ރުފިޔާ+
Food
Accommodation
Service Charge
Tips
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for a hardworking and professional housekeeping attendant to join our team on a Safari boat.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • Certificates
  • Police report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ސަފާރީ އުޅަނދު
މަޤާމްތައް
  • ހައުސްކީޕަރ، އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 މާރިޗު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 އޭޕްރީލު 2023