ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
5,610 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,610 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

https://gazette.gov.mv/iulaan/192351

މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ވާޖިބުތައް:

1. ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުންތަކަށް  ޑިޒައިން ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ޑިޒައިންކުރުމާއި، ހޮޮސްޕިޓަލުން ހިންގާ  އިވެންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުން

2. ހޮސްޕިޓަލުން ހިންގާ މީޓިންގ، އިވެންޓްތަކާއި އެހެން ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯ ނެގުމާއި، އެފޮޓޯތައް އެޑިޓްކުރުމާއި އިވެންޓްތަކުގެ ވީޑިއޯ ނެގުމާއި އެވީޑިއޯތައް އެޑިޓްކޮށް އެތަކެތި ރައްކާކުރުން.

3. ބަލިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕޯސްޓަރތައް ޑިޒައިންކުރުމާއި، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ބޭނުންވާ ފޮތް/ ޕޯސްޓަރު/ ލީފްލެޓް/ ވީޑިއޯ ފަދަ މެޑީރިއަލްސް ކޮލިޓީކޮށް ތައްޔާރުކުރުން.

4. ހޮސްޕިޓަލުން ހިންގާ އެކިއެކި އިވެންޓްތަކަށް އިންވިޓޭޝަން ކާޑާއި/ ބެނަރ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުނ.

5. ފޮޓޯގްރެފި، ވީޑީއޯގްރެފީ  އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ އެއިޑެޑް ޑިޒައިން ފަދަ މަޤާމާ ގުޅުންހުރި ހުނަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކާއި ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކުރުން.

6.  ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އިންފޯގްރެފިކްސްއާއި، ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތަކުގެ ސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރުކޮށް ޑިޒައިނިންގެ ތަޖުރިބާ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރުން.

7. ހޮސްޕިޓަލުން ހަދާ ޕޯސްޓަރު/ލީފްލެޓް/ ބެނަރ/ ވީޑިއޯފަދަ ތަކެތި އާއްމުންނާއި ހިއްސާކުރުމަށް އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުގެ އަލީގައި ތައްޔާރުކުރުން.

8. ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިއަށްގެންދާ  ޙަރަކާތްތަކަށް  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  އޯޑިއޯ އާއި ވީޑިއޯ ކްލިޕްތަކާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކާއި އޯޑިއޯ ރިޕޯޓްތަކާއި، ވީޑިއޯ ރިޕޯޓްތައްފަދަ އެންމެހައިތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމާއެކު  އެތަކެތި  އާންމުކުރަންޖެހޭ ހާލަތުތަކުގައި އާންމުކުރުން.

9. ފޮޓޯގްރެފީ، 2ޑީ އަދި 3ޑީ އެނިމޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރުން.

10. ހޮސްޕިޓަލުން ރާވާ ނިއުސް ބްރީފިންގ ތަކަށް ދައުވަތު ފޮނުވާ އެ އިވެންޓްތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، މީޑިއާއަށް މައުލޫމަތު ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ތަފާތު އެކި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.

11. ސޯޝަލް މީޑިއާ (ފޭސްބުކް، ޓުވިޓަރ، އިންސްޓަރގްރާމް) އަދި ވެބްސައިޓްއަށް ބޭނުންވާ  ވީޑިއޯ، ޕޯސްޓަރ، ބެނަރ ފަދަަތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން.

12. ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަހައްޓާ ސައިންބޯޑުތަކާއި އެހެނިހެން ސައިންބޯޑުތައް ޑިޒައިންކޮށްތައްޔާރުކުރުން.

 13. މީޑިއާ ޔުނިޓުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ވެރިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުން.

 

 

މަޤާމުގެ ޝަރުތު:

ގްރެފިކްސް ޑިޒައިންގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • މި މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މެއިލްކުރައްވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔުންތަކާއެކު ސިޓީއަކުން 17 މެއި 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 [email protected] އަށެވެ.
 • 1. މަގާމަށް އެދި ހުށަހުއްވާ ސިޓީ
 • 2. ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 • 1. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ބާކައުންސިލްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް (އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ)
 • 3. ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ބާކައުންސިލްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް (އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ)
 • 4. ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް (3 މަސް ހަމަނުވާ)
 • 5. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ، ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެކޮޕީ ބާކައުންސިލްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް (އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ)
 • 6. މަތީތައުލީމުދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ ނުވަތަކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. ބާކައުންސިލްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް (އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ)
 • ނޯޓް: އީ-މެއިލްއިން ހުށަހަޅުއްވާނަމަ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމާއެކު ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓެއް އެއް ފައިލްއަކަށް ޕީޑީއެފްކުރުމަށްފަހު ފައިލުގައި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަގާމުގެ ނަން އަދި އައިޑީ ކާޑްނަންބަރު ހިމެނުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ފޮނުވާ އީ-މެއިލްތައް މިހޮސްޕިޓަލަށް ލިބުމުން ( އީ-މެއިލް ފޮނުވި މެއިލްއަށް މިހޮސްޕިޓަލަށް މެއިލް ލިބުނު ކަމުގެ މެއިލްއެއް ލިބޭނެއެވެ.)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
 • ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ކޮންޓްރެކްޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
11 މޭ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
17 މޭ 2022