ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
ރަމަޞާން ބޯނަސް
އަހަރީ ބޯނަސް
ޕެއިޑް ލީވްސް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • މެނޭޖަރ، ހިއުމަން ރިސޯސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Engineering, Manufacturing and Construction
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 • ހިއުމަން ރސޯސް މެނޭޖްކުރުން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
29 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 އޮކްޓޯބަރު 2022