ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ+
ސްޓާފް ޑިސްކައުންޓް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

 • ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން.
 • އެ ދުވަހަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ޑެލިވަރީއެއް ނިންމުން.
 • ހުރިހާ މުދަލެއް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުން.
 • މުދާ ވެހިކަލަށް އަރުވާ ބޭލުމުގައި އެހީތެރިވުން.
 • ކަސްޓަމަރުންނާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ރަނގަޅަށް މުއާމަލާތްކުރުން.

ޝަރުތު ތައް:

 • އަހަރު ދުވަހު ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ތަޖުރިބާ.
 • ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ( B1 ކެޓެގަރީ)
 • ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޕްރައިމެރީ ތަޢުލީމު
ޢުމުރު
20 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ޑްރައިވިން ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ
 • އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 • ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ލިޔުން

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ޑްރައިވަރ، ވޭން
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
 • ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
23 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 ޖުލައި 2022
ހުށަހެޅުމަށް