ނިއު ޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނިއު ޓްރީ
ގ. އީރާނުގެ އާގެ،
ރެހެންދި ހިނގުން،
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

Wholesaler

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ސުވެނިއަރސް އަދި ގުޅުންހުރި މުދާ
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • އިންޓަރން
 • ކޮންޓްރެކްޓް
 • ފްރީލާންސް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ޑްރައިވިންގ
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • އިންފޮމޭޝަން ލިޓެރަސީ
 • ދަންނަ ބަސްތައް
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން