ވަޒީފާތައް

Customer Service Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ލިންކްސާވް
މުސާރަ
7,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities

Be involved in stock control and management
Assisting & suggesting solutions to customers
Stocking shelves with merchandise
Answering queries from customers

 

Salary

7500/- + Sales Commission (After Probation)

 

Working Hours

Morning Shift - 09:00 - 12:00  / 13:30 - 18:00

Worksite: Hulhumale

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ID
  • CV

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
މަޤާމްތައް
  • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Information and Communication Technology (ICT)
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
  • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
  • ސޭލްސްފޯސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
4 އޮކްޓޯބަރު 2022