ވަޒީފާތައް

Assistant Manager, Inventory Control މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ލިންކްސާވް
މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Managing and updating the inventory systems.
 • Performing daily inventory checks and maintaining a record. 
 • Coordinating and handling daily operations in a timely manner.
 • Training and overseeing the work of team members. 
 • Identifying and resolving any issues in the inventory management and processes.
 • Researching and developing ways to improve inventory management processes. 
 • Preparing and maintaining inventory reports.  
 • Returning and replacing any damaged products.
 • Maintaining an accurate & detail inventory database.
 • Working closely with sales, purchasing and other relevant departments to organize the efficient flow of inventory.
 • Analyzes daily product and supply levels to anticipate inventory problems and shortages.
 • Perform daily analysis to predict potential inventory problems.

Requirement

•    Diploma in Business Administration, Logistics, or a related field 
•    Proven work experience as an Inventory Coordinator or a similar role in the Retail industry 
•    Familiar with Quickbooks 
•    Good communication skills 
•    Strong analytical and problem-solving skills 
•    Having an eye for detail 
•    Solid knowledge of data analysis, inventory management software, and forecasting techniques.
•    Good time management and organizational skills

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ
ޢުމުރު
23 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ID card
 • CV
 • Relevant documents

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
މަޤާމްތައް
 • ސުޕަވައިޒަރ، އިންވެންޓްރީ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • ޑޭޓާ އެނަލިސްޓް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
13 ޖޫން 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
14 ޖޫން 2023