ވަޒީފާތައް

Customer Service Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ލިންކްސާވް
މުސާރަ
7,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
4
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,500 ރުފިޔާ+
Sales Commission - After Probation
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities

Be involved in stock control and management.
Assisting & suggesting solutions to customers.
Stocking shelves with merchandise.
Answering queries from customers.

 

Salary

7500/- + Sales Commission (After Probation)

 

Working Hours

Morning Shift - 09:00 - 12:00  / 13:30 - 18:00

(OR)

Afternoon Shift - 13:30 - 18:00 / 20:00 - 22:00

 

Worksite: Hulhumale' 

Training will be conducted in Male' LinkServe Shop (Lonuziyaarai Magu) for a duration of 1 month

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު
ޢުމުރު
Up to 25 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • - CV
  • - ID Card
  • - Educational Documents

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 އޯގަސްޓު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
8 އޯގަސްޓު 2022