ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Post:  Counsel General

Gazette Announcement: https://gazette.gov.mv/iulaan/224527

Location: Business Center Corporation Head Office


Job Summary:

Counsel General is responsible for overseeing the legal activities of the company and providing legal advisory services to the Managing Director.

Requirements:

 • Master's Degree in a related field and 5 Years of Work Experience OR Bachelor's Degree in a related field and 6 Years of Work Experience

Job Duties:

 • Draft, review, revise, interpret and negotiate contracts and agreements on behalf of Business Center Corporation (BCC).
 • Ensure that BCC maintains regulatory compliance with applicable laws, rules regulations, with BCC’s policies and procedures and ensure that BCC follows the principles of good corporate governance.
 • Provide timely and appropriate legal advice and services in accordance with laws, regulations, and authority.
 • Identify and advise on all potential liability issues that may arise in/and during the business initiatives of BCC.
 • Research and prepare legal memoranda on legal issues involving liability, compliance, and privacy.
 • Attend and provide advice on matters appearing on the agenda of BoE meetings, board committees and bid committees.
 • Represent BCC in any lawsuits or legal proceedings (and recovery of litigation cost, wherever applicable).
 • Research corporate affiliations, establish ethical walls and provide sound legal advice on legal risks, financial liabilities, responsibilities, and ethical issues associated with different deals.
 • Streamline contract management processes and templates, and conduct trainings on procedures or legal topics, as necessary.
 • Monitor and communicate new developments in relevant laws, rules, regulations, and interpretations to the management.
 • Conduct due diligence in procurement of goods and services, awarding of contracts, business partnerships and in staff recruitment.
 • Any other legal related and internal organizational service delivery work assigned by BCC
 • Coordinate with third party legal firms representing BCC or working with BCC under contracts
 • Perform other work-related duties assigned by the Business Center Corporation.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. Job Application Form
 • 2. Curriculum Vitae
 • 3. ID Card Copy / Passport Copy
 • 4. Accredited and attested copies of certificates
 • 5. Previous employment reference letters
 • 6. Police Certificate

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
23 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ޖެނުއަރީ 2023