ވަޒީފާތައް

ސިވިލް އިންޖިނިއަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Alia Construction Pvt Ltd
މުސާރަ
13,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
13,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
• Attendance and food allowance: MVR 1,275.00 per month
• Annual bonus based on Company performance
• Long term service allowance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for enthusiastic, energetic and self-motivated Maldivians to join our team at Alia Construction (Pvt) Ltd. If you believe you are the right candidate, please apply for the post.

Key Responsibilities:

 • Prepare technical and feasibility studies
 • Prepare bids and tenders
 • Provide cost estimate for material, equipment and labour
 • Prepare and update work schedules
 • Manage construction projects in a safe, timely and sustainable manner
 • Monitor progress and compile reports in project status
 • Analyze survey reports, maps and other data to plan projects
 • Provide advice in resolving emerging problems creatively
 • Undertake complex and repetitive calculations
 • Attend meetings where necessary

Requirements:

 • Proficient in Ms. Projects, AutoCAD and Ms. Excel
 • License of professional engineer
 • Prior experience will be an added advantage

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1 - Application forms (will be available on our website www.aliacontractors.com)
 • 2 - National Identity Card
 • 3 - Curriculum Vitae
 • 4 - Educational Certificates / Result Slips (verified by a Government Authority)
 • 5 - Reference Letters or any other supporting documents
 • 6 - Police Report (may be submitted at the time of interview)
 • 7 - Any other documents you think may be helpful in our evaluation of your application

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
މަޤާމްތައް
 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 ޖެނުއަރީ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 ފެބްރުއަރީ 2022