ވަޒީފާތައް

ޗީފް އެކައުންޓަންޓް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

SIFAINGE CO-OPERATIVE
މުސާރަ
25,000 ރުފިޔާ - 27,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
25,000 ރުފިޔާ - 27,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

CHIEF ACCOUNTANT (MALDIVIANS ONLY)
- Manage and handle all accounting related activities
- Perform all reporting activities in accounting
- Prepare budget
- Monitor the accounting system
- Formulate related policies in accounting
- Respond to accounting requirements from management
- Prepare documentation for board meetings

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
މާސްޓާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Educational Certificates 
  • CV
  • ID Card copy
  • Application letter (Email)
  • Experience letters Other documents if necessary

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • އެކައުންޓެންޓް ޗާޓާޑް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
29 ސެޕްޓެމްބަރު 2022