އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް 

ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް (ސިފްކޯ) އަކީ ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ހަރުދަނާ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ކޯޕަރޭޓިވްއެކެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން ކާބޯ ތަކެތި އުފެއްދުން
  • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
  • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
  • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް