ވަޒީފާތައް

CA Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

CA Officer X1

Working Hours: Sat-Thurs 8:30 – 17:00 hrs. 1 day off in a week

Salary: MVR 10,000- MVR 12,000 Negotiable based on education and experience. (3 months’ probation, increment based on evaluation)

Due Date: 19th June 2023, Email your application to [email protected]

Location:M7 Print Pvt Ltd Ameenee Magu, Male’Maldives (+960) 3307787, 3029728

Website: www.m7maldives.com

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ID/PP Card
  • CV
  • Other related Documents

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
7 ޖޫން 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
19 ޖޫން 2023