ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
11,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ޅ. ނައިފަރު

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
11,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Post:  Business Development Officer, Business Center Lh. Naifaru

Vacancies: 01

Gazette Announcement: https://gazette.gov.mv/iulaan/167416

JOB SUMMARY:

1. Provide business advisory support and training sessions targeted at MSME’s and conduct inspections of businesses as required by SDFC and Ministry of Economic Development.

2. Responsible for collecting data and information of MSMEs in the respective regions to identify areas of
strategic importance and assist in the implementation of the business plan and strategic objectives of BCC.

MINIMUM REQUIREMENTS

Minimum 4 "C" passes in A' Level or equivalent qualification

JOB TASKS:

 1. Provide information advisory and support services to MSMEs in preparing, business proposals, financial statements, budgets, and forecasts under the guidance of BCC head office
 2. Attend to inspection requests and conduct inspections according to information provided by SDFC and MED
 3. Implement the Monitoring and Evaluation aspect of businesses in the region with a closer monitoring and evaluation of the BC recipients and MSME/SDFC Loan clients in the region
 4. Obtain and maintain information from all financial institutions regarding loan clients across the coverage region
 5. Conduct economic profiling to identify the current business activities in the area and challenges facing MSMEs
 6. Based on the economic profiling survey identify the gaps in supply chain and recommend potential businesses for the region
 7. Ensure records and documentation on consultations and business visits, inspections are archived in a systematic manner
 8. Ensure client records are archived and maintained in a systematic manner
 9. Identifying market linkage opportunities and innovative areas of new product development for the MSMEs
 10. Liaise with other training providers to obtain their services to support BC training needs as and when required
 11. Assist in organizing and conducting trainings, information sessions and awareness programs suited to meet the needs of MSMEs
 12. Ensure the contractors providing services to the BC are made aware of their renewals and follow up to renew the contracts in a timely manner
 13. Updates job knowledge by keeping with financial and taxation regulations
 14. Maintain an asset register and monitor stock and inventory of the BC in close collaboration with head office
 15. Prepare the goods and services request form of the BC and payment vouchers as required under the guidance of procurement section of BCC
 16. Manage relationship with vendors, service providers and other contractors, ensuring all payments are settled on time
 17. Conduct calibration of equipment that are brought to the Metrology Cell established in the a. BC as per the standard operative procedures, and affix seal of calibration on this equipment
 18. Collect payment for the Calibration services and prepare necessary reports including financial a.
  Report to be sent to the Ministry.
 19. Perform other work related duties assigned by the Business Center Corporation

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. Job Application Form
 • 2. Curriculum Vitae
 • 3. ID Card Copy / Passport Copy
 • 4. Accredited and attested copies of certificates
 • 5. Previous employment reference letters
 • 6. Police Certificate

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 އޮކްޓޯބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
28 އޮކްޓޯބަރު 2021