ވަޒީފާތައް

ބޭކާ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

UMYR
މުސާރަ
10,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,500 ރުފިޔާ+
ފުޑް އެލަވެންސް
ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ތައުލީމީ ސެޓްފިކްޓްގެ ކޮޕީ
  • ވަނަވަރު
  • އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން ކާބޯ ތަކެތި އުފެއްދުން
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
2 އޭޕްރީލު 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 އޭޕްރީލު 2024