ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
17,001 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
17,001 ރުފިޔާ+
Service Charge
Food & Accommodation
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Coordinating with the Captain.
 
Navigating and operating the boat.

Ensuring safety equipment is in place and up to date.

Inspecting the boat to ensure efficient and safe operation of the vessel and equipment and their conformity to regulations.

Overseeing the work of the crew and assigning duties.

Managing the boat's maintenance and repairs.

Maintaining contact with the Coast Guard about weather conditions and port procedures.

Maintaining all onboard equipment, and keeping detailed records of daily activities, personnel reports, boat positions and movements, weather conditions, passenger and cargo status.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • -License Copy
  • -ID card Copy
  • -Police report (one that is not 03 months old from the date of issue)
  • - Other relevant documents

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ސަފާރީ އުޅަނދު
މަޤާމްތައް
  • ކެޕްޓަން ކަނޑު އުޅަނދު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
28 ފެބްރުއަރީ 2024