ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
Monthly service charge
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

AAA & Trading company seeking potential candidates for the vacant position below:

Assistant Accountant


Work location: Head office, Male City


Supporting the accounts department and management team by completing routine clerical and accounting tasks. Preparing budgets, maintaining reports, and completing basic bookkeeping and accounting duties for AAA group of companies.

Candidate Profile:

• A significant proven experience with a 02-year minimum work experience
• Pleasant and positive personality
• Excellent verbal and written communication
• Diploma in Accounts or relevant field
• Excellent Skills With Microsoft Office

Compensation & Benefits: Attractive Salary package for successful candidate |Interested candidates may send CV, attested certificates and police report


Email address: [email protected] |

***Only shortlisted candidates will be notified**

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • Attested Certificates
  • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
މަޤާމްތައް
  • އެސިސްޓަންޓް، އެކައުންޓިންގ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 ނޮވެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 ޑިސެމްބަރު 2021