ވަޒީފާތައް

Administrative Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

KOMANDOO HOLDINGS PVT LTD
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

WE ARE HIRING!

Komandoo Holdings Pvt. Ltd is looking for a suitable local candidate for the following post.

 

Job Title : Administrative Officer    

Qualification/requirements :   

-Minimum A ‘level in relevant field.

-Minimum 1 years’ experience,

-Proficient in oral and written communication in Dhivehi & English,

-Excellent good leadership Skills, Organisational skills and ability to multitask,

-Able to manage multiple different tasks,

-Good interpersonal and time management skills,

 

Remuneration:

An attractive Remunerations package (Negotiable based on qualification and experience)

 

Interested candidates please send in their resume, qualification certificates, ID card copy & a recent passport size photo and police report before 10th December 2022.

 

Email: [email protected]

 

For more information please contact: +960 332 6545

Human Resource Department

Champa Head Office

Champa building, 4th floor.

Kandi dhonmaniku Goalhi, Male’

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Resume
  • Qualification certificates
  • ID card copy
  • Recent passport size photo
  • Police report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
މަޤާމްތައް
  • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 ޑިސެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ޑިސެމްބަރު 2022