ވަޒީފާތައް

Accounts Receivable Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

PERSONAL COMPUTERS
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

📣 WE ARE HIRING!

Position: Accounts Receivable Officer x 1

( Personal Computers Head Office )

 

We are hiring Accounts Receivable Officer to join our team with potential to grow within the business.

 For the responsible post you should prepare for work under pressure, make sure about company receivables, maintenance records, maintain a good business and official relationship in a diplomatic way, follow company SOP and problem-solving skill. Be a highly motivated and results driven individual with outstanding customer service and communication skills with a minimum 1 year of experience and enjoy working in a Team environment.

 What we are looking for.

 1. Outstanding verbal and written communication skills both Dhivehi and English (Negotiable with experience and skills).
 2. Able to work with minimal supervision and in a team setting.
 3. Excellent interpersonal skills, to deal with our Sales Team, Customers and Legal advisers.
 4. Good organizational skills and ability to work independently, expecting your own contribution under circumstance.
 5. Solid understanding of basic accounting principles.
 6. Must be motivated and responsible.

What we offer.

 1. Positive work environment.
 2. Supportive management.
 3. Training.
 4. Attractive Salary Package.

How to Apply Interested candidates, please email your applications with the following documents to [email protected]

 • National Identity Card / Passport
 • Updated CV
 • Relevant educational certificates
 • Reference letter/ Experience letter

 

 We thank all the interested participants. However only selected applicants will be contacted. For more information, please call 301 5905

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 ޑިސެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
7 ޑިސެމްބަރު 2023