ވަޒީފާތައް

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities

 • Handling Accounts Payable, invoices, payments and other financial support activities as per set KPIs.
 • Oversee designated customer accounts to facilitate prompt account reconciliation and recovery.

 

Qualification & Requirements

 • Completion of Bachelors in Accounts and Finance.
 •  Should be Familiar with MS Suite especially MS Excel, Outlook.
 • Minimum 2 years’ experience in similar position.
 • Demonstrated ability to communicate and present effectively and credibly.
 • Team works skills with ability to work independently in a team.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 35 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • _NID
 • -CV
 • _Educational Certificates
 • _Experience Letters

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޕްރިންޓިންގ އަދި ރީޕްރޮޑަކްޝަން އޮފް ރިކޯޑެޑް މީޑިއާ
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓެންޓް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Business Administration and Law
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
2 އޭޕްރީލު 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
11 އޭޕްރީލު 2024