އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އިންކްޑް މޯލްޑިވްސް އަށް މަރުހަބާ! އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޕުރިންޓްގ ދާއިރާގެ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އަވަސް، ކޮލިޓީ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އިތުބާރު ހިފޭ ކުންފުންޔެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމަކީ ކިޔަވައިގެން، ކަމުގެ ތަޖުރިބާލިބިފައި ތިބި  ޒުވާން ޓީމެކެވެ. ޓީޝާާޓު ޕުރިންޓިންގ އިން ފެށިގެން ބޮޑެތި ކެންވަސް ބެނާ އަދި ސްޓިކާރ ޕުރިންޓިން އަދި އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • އަންނައުނު އުފެއްދުން
  • ޕްރިންޓިންގ އަދި ރީޕްރޮޑަކްޝަން އޮފް ރިކޯޑެޑް މީޑިއާ
  • އަތްތެރިމަސައްކަތާއި ސުވެނިއަރސް އުފެއްދުން
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
  • ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނިންގ
  • ސޭލްސް