ވަޒީފާތައް

Accounts Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

SANDY CRYSTALS PVT LTD
މުސާރަ
9,252 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
ނ. ވަވަތި

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
9,252 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

INTEGRATED FISH PURCHASING / PROCESSING AND FARMING PROJECT LOCATED ON VAVATHI, NOONU ATOLL

WE ARE LOOKING FOR AN ACCOUNTS OFFICER TO JOIN OUR TEAM IN VAVATHI. CANDIDATES MUST BE HIGHLY MOTIVATED, SKILLED, ENERGETIC AND SELF DICIPLINED

 

JOB OPPORTUNITY

1. ACCOUNTS OFFICER

Qualification: Diploma in related field  

Experience:  Experience in accounts payable or related field is an added advantage

Remuneration Package:

  • Remuneration package of USD 600.00
  • Accommodation and food provided

Interested candidate please send completed resume with certificate copies and ID card copy to the below address;

M.Chaandhaneege 2nd Floor, Alhivilaa Magu, Malé

Tel: 3342737, fax: 3320577; email: [email protected]

www.silversandsdiving.com.mv | www.silversandstravel.com.mv

DEADLINE: 26th September 2022

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • އެކައުންޓެންޓް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންސް
  • އެކައުންޓިންގ ސްކިލްސް
  • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
  • ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސީ އަދި ބުކްކީޕިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022