ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
• Attractive salary based on qualification and experience
• Annual Bonus
• Flexible Leave Arrangement
• Sales Incentive
• Health & Life Insurance Plan
• Third Party Credit Schemes
• Staff Loan Scheme
• Learning & Development
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Position Type: Permanent (Initial contract shall be for a period of 1 (one) year. The contract shall be renewed as permanent based on performance upon successful completion of one year.)

 

REQUIREMENTS

 • IGCSE O’ Level 05 passes or Edexcel Int. A’ Level 02 passes including Accounts (Grade C and above)
 • Previous work experience will be an added advantage
 • Computer skills with knowledge of MS Office Applications
 • Excellent verbal and written communication skills in Dhivehi and English
 • Excellent inter-personal skills and ability to work in a team environment
 • Able to work independently and adhere to tight reporting deadline
 • Pleasant personality

 

MAIN RESPONSIBILITIES

 • Checking daily sales reports and create/post accounting entries in the system
 • Checking monthly reinsurance calculations, claims reports and create/post accounting entries in the system
 • Monitoring aging reports of reinsurers/brokers and send reminders to relevant parties for clearing the outstanding
 • Preparing debit notes
 • Preparing reports required for regulatory requirements
 • Prepare/update monthly schedules for financial closing

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Job Application Form
 • Job Letter
 • ID card copy
 • CV
 • Copies of relevant certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
28 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 ޑިސެމްބަރު 2023