ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
▪ An attractive salary package will be provided to the successful candidates, based on qualification and experience
▪ Health Insurance, performance related bonus and other benefits as per Company’s policy
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities
▪ Prepare and update clients statements and outstanding reports
▪ Carryout recovery of outstanding as per Company’s policies and procedures
▪ Carryout initial processes as per SOP in assessing credit applications
▪ Assist other Sections / Departments in verifying customer records
▪ Reconciliation and preparation of monthly schedules of assigned Ledgers

Requirements
▪ GCE A’Level 04 passes including Accounts, English and Dhivehi (Grade C and above)
▪ Diploma in Accounting or Completion of knowledge level in ACCA or equivalent shall be considered in absence for GCE A’Level Accounting pass
▪ Previous work experience in receivable management or relevant Accounting & Finance experience will be an added advantage
▪ Computer skills with knowledge of MS Office Applications
▪ Excellent verbal and written communication skills in Dhivehi and English
▪ Excellent inter-personal skills and ability to work in a team environment
▪ Able to work independently and adhere to tight reporting deadline
▪ Pleasant personality

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • އެކައުންޓެންޓް
  • އެކައުންޓެންޓް އޮފިސަރ
  • އެސިސްޓަންޓް، އެކައުންޓިންގ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ޖުލައި 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
4 އޯގަސްޓު 2021
ހުށަހެޅުމަށް