އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ހުއްޓި ނުވަތަ އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އަދި ޓްރެއިނިންގް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުމަށް ޝަރުތުހަމަވާނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހު އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމާ ހަމައަށް، ފާއިތުވެދިޔަ 4 ހަފްތާގައި ފުލްޓައިމް ވަޒީފާއެއްގައި ނޫޅޭ ފަރާތްތަކާއި، ވަޒީފައިގައި އުޅޭ ފަރާތްތެއްނަމަ ހަފްތާއަކު 20 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން ދާ ފަރާތަކަށް ނުވާނަމައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީއަށް ޝަރުތު ހަމަވުމުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އެއް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިވަން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި، ފްރީ ލާންސަރުން، ގޭގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ.އެހީދެވޭ ދާއިރާތައް:
     1. ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުން
     2. އަތްތެރި މަސައްކަތް
     3. ބިއުޓީ އަދި މޭކަޕް ކުރުން
     4. ފޮޓޯގްރަފީ އަދި ވީޑިއޯގްރަފީ
     5. ފެހުން އަދި ޓެކްސްޓައިލްސް ގެ މަސައްކަތް
     6. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
     7. ކްރިއޭޓިވް އާރޓްސް އަދި މިއުޒިކް
     8. ކުޅިވަރު އަދި ފިޓްނަސް  

އުސޫލު