އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެފަރާތެއްގެ އާމްދަނީ އަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމް އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުޅުވާލެވޭނީ:  17  އެޕްރީލް   2022
މި ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލީ އަދި ޓްރެއިނިންގް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަންނަނިވި   ދާއިރާއަކުން އެހީތެރިކަން ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
(1)   ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުން
(2)   އަތްތެރި މަސައްކަތް
(3)   ބިއުޓީ އަދި މޭކަޕް ކުރުން
(4)   ފޮޓޯގްރަފީ އަދި ވީޑިއޯގްރަފީ
(5)   ފެހުން އަދި ޓެކްސްޓައިލްސް ގެ މަސައްކަތް
(6)   އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
(7)   ކްރިއޭޓިވް އާރޓްސް އަދި މިއުޒިކް
(8)   ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
(9)   ކުޅިވަރު އަދި ފިޓްނަސް
މި ޕޮރޮގްރާމްގެ އުސޫލު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޖޮބްސެންޓަރުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.