ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައި ވުން.
2. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ހިނދު އެފަރާތަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަކަށް ނުވުން ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ، ހަފްތާއަކު 20 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތު ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތަކަށް ނުވުން.
3. ތަމްރީނު ހިންގާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެ، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
4. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ހިނދު، ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ އެހެން މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުންދާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން އުޅޭ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން. އަދި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންދާ އެހެން މާލީ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން އުޅޭ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
5. މި ޕްރޮގްރާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގައި ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން އުޅޭ ފަރާތަކަށް ނުވުން.
  • ޑައިވް މާސްޓަރ ކޯސް
  • އިންސްޓްރަކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯސް
  • ކްލައުޑް އެންޑް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ
  • މަލްޓިމީޑިއާ
  • ސާރވަރ އެންޑް ނެޓްވޯކިންގ
  • ވެބް ޑިޒައިން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް