ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

 • އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާރޓާޑް ސެޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް (އޭސީސީއޭ)
  • އޭސީސީއޭ - ނޮލެޖް ލެވެލް
  • އޭސީސީއޭ - ސްކިލް ލެވެލް

 • ޗާރޓާޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސް (ސީމާ)
  • ސީމާ - ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް
  • ސީމާ - އޮޕްރޭޝަނަލް ލެވެލް

 • އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނީޝަންސް (އޭއޭޓީ)
  • އޭއޭޓީ - ލެވެލް 2
  • އޭއޭޓީ - ލެވެލް 3

 • ސެޓިފައިޑް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނީޝަންސް (ސީއޭޓީ)
  • ސީއޭޓީ - ލެވެލް 1
  • ސީއޭޓީ - ލެވެލް 2
  • ސީއޭޓީ - ލެވެލް 3
 • ކްލައުޑް އެންޑް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ
 • މަލްޓިމީޑިއާ
 • ސާރވަރ އެންޑް ނެޓްވޯކިންގ
 • ވެބް ޑިޒައިން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 • ޑައިވް މާސްޓަރ ކޯސް
 • އިންސްޓްރަކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯސް