FAHIPAY PVT LTD

މއ. ކަނބޯގެ / 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ފަހިޕޭއަކީފަސޭހަކަމާއެކު އޮންލައިންކޮށް ރިލޯޑް، ރާސްޓަސް އަދި ބިލްތައް ދެއްކޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެއް.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • ފައިނޭސްއާއި ބޭންކިންގ އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް، އިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފިޔަވައި
 • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • އިންޓަރން
 • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • އެޑްވާންސްޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
 • ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނިންގ
 • ޖާވާ، އެސްކިއުއެލް.ސީ، ޕައިތަން، އައިއޯއެސް، ޕީއެޗްޕީ
 • ވެބް
 • ވެބް (އެޗް.ޓީ.އެމް.އެލް، ސީ.އެސް.އެސް. އެސް.އީ.އޯ)
 • ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓް