Ministry of Arts, Culture and Heritage

Museum Building B
Chandhanee Magu
20158 Malé
Malé City
Republic of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނަމުގައި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު  ސަރުކާރުން  މި މިނިސްޓްރީ އުފައްދަވައި، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ މުއައްސަސާތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ އާއި، ޤައުމީ އަރުޝީފާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް (މިހާރުގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު) އާއި، ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން އާއި، ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ދި އާޓްސް އާއި، ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ދަޢުލަތް / ސަރުކާރު
ސިނާޢަތްތައް
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
  • ކްރިއޭޓިވް، އާރޓްސް އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
  • ލައިބްރަރީ، އަރކައިވްސް، ދާރުލް އާސާރު އަދި ސަގާފީ އެހެނިހެން ކަންކަން