Ministry of Arts, Culture and Heritage

Museum Building B
Chandhanee Magu
20158 Malé
Malé City
Republic of Maldives
Male' City, Male'

About Us

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނަމުގައި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު  ސަރުކާރުން  މި މިނިސްޓްރީ އުފައްދަވައި، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ މުއައްސަސާތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ އާއި، ޤައުމީ އަރުޝީފާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް (މިހާރުގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު) އާއި، ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން އާއި، ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ދި އާޓްސް އާއި، ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

More Information

Employer Type
State / Government
Industries
  • Office administrative, office support and other business support activities
  • Creative, arts and entertainment activities
  • Libraries, archives, museums and other cultural activities