އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

Introduction Eches Private Limited, the leading ERP solution provider is seeking energetic and career oriented professional to join our sales team. Eches is the Maldivian business partner for leading industry software giants including SAP, Microsoft, QuickBooks, LS Retail and many more

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • ލީގަލް އަދި އެކައުންޓިންގެ ޚިދުމަތް
 • ހެޑް އޮފީސް މެނޭޖްކުރުމާއި ؛ މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • އިންޓަރން
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ޖާވާ، އެސްކިއުއެލް.ސީ، ޕައިތަން، އައިއޯއެސް، ޕީއެޗްޕީ
 • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ
 • ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓް