އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ތަޢުލީމުދޭ އަމިއްލަ މަރުކަޒު
ސިނާޢަތްތައް
  • ޕްރީ- ޕްރައިމަރީ އަދި ޕްރައިމަރީ އެޑިއުކޭޝަން
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
  • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
  • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
  • ޓީޗަރ ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް