ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
4
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
• Certificate 3/4 in early Childhood education, or
• A'level / O'level
• Fluent in English and Dhivehi.
• Passionate and Enjoys Work
• Should be able to work long hours
 
fill the job application form at https://bit.ly/dlljobs
 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޕްރީ- ޕްރައިމަރީ އަދި ޕްރައިމަރީ އެޑިއުކޭޝަން
މަޤާމްތައް
  • ޓީޗަރުގެ އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Education
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
2 ޖުލައި 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ޖުލައި 2023