އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

Bandos Maldives celebrating 47 years in tourism Industry. Being the second opened Resort in Maldives we carry the legacy of Maldives Tourism Industry as one of the pioneers since 1972. Located ten minutes away from the international airport, we provide the best without the hassle of going any further. To associates in Bandos Maldives, we offer not only job but also an opportunity to grow and prosper alongside our multicultural and warm-hearted team at the Island of Hospitality.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ސަރުކާރު ޙިއްސާނުވާ ޖަމްޢިއްޔާ
ސިނާޢަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް