އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރ ކުޑަކުރަތުގައި 200 ރޫމްގެ  ރިސޯޓެްއް ބިނާކުރާބަޔެވެ. މިރިސޯޓް ހުޅުވަނީ މިއަހަރު ފަހުކޮޅުގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
  • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ