އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

The company was formed in late 2004 with the objective of providing total solutions for water and sewerage related services.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ފެން ނެގުން، ފެން ސާފުކުރުން، ޓްރީޓްކުރުން އަދި ފޯރުކޮށްދިނުން
 • ނަރުދަމާ/ ގަންދު
 • ކުނި ބެލެހެއްޓުން
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
 • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކްޓިވް ލިސިނިންގ
 • އިފެކްޓިވް ޓީމްވޯކް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް
 • މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް