ވަޒީފާތައް

ޕްރޮޖެކްޓްސް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Altec Maldives Pvt Ltd
މުސާރަ
8,900 ރުފިޔާ - 10,900 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,900 ރުފިޔާ - 10,900 ރުފިޔާ
ފުޑް އެލޮވަންސް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން

ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓް ކުރުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 25 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ
 • ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓް
 • ސީ ވީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ފެން ނެގުން، ފެން ސާފުކުރުން، ޓްރީޓްކުރުން އަދި ފޯރުކޮށްދިނުން
 • ނަރުދަމާ/ ގަންދު
 • ކުނި ބެލެހެއްޓުން
 • ކުނި ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އިއާދަކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
 • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ހެޑް އޮފީސް މެނޭޖްކުރުމާއި ؛ މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Engineering, Manufacturing and Construction
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެމް.އެސް އޮފިސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023