ވަޒީފާތައް

41 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Business Center Corporation Limited

MVR

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ، ހއ. ދިއްދޫ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ، ނ. މަނަދޫ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް
4 months ago
View

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، ޖޮބް ސެންޓަރ

Business Center Corporation Limited
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް
4 months ago
View

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، ޖޮބް ސެންޓަރ

Business Center Corporation Limited
އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް