ވަޒީފާތައް

41 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Business Center Corporation Limited

MVR

Administrative Officer

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Officer, Authentic Maldives

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ޖޮބް ސެންޓަރ ކުޅުދުއްފުށި

Business Center Corporation Limited
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Internal Auditor

Business Center Corporation Limited
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Associate

Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
2 months ago
View

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ، ޅ. ނައިފަރު

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Business Development Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޖޮބް ސެންޓަރ އޮފިސަރ، ހއ. އިހަވަންދޫ

Business Center Corporation Limited
ހއ. އިހަވަންދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,020 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Associate

Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
3 months ago
View
3 months ago
View